1. INTEGRITETSPOLICY

Socialaverktygslådan HB lämnar inte ut någon typ av information till tredje part. Alla medarbetare vid Socialaverktygslådan (anställd och konsult) arbetar under sekretess. Socialaverktygslådan åtar sig att följa Dataskyddsförordningen och svensk lag.


2. SLUTANVÄNDARE INTEGRITETSPOLICY

Socialaverktygslådan värnar om alla användares integritet. Skyddet av dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. Socialaverktygslådan gör sitt yttersta för att behandla den information du lämnar med största försiktighet och ansvar. Vi har skapat denna policy för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten för slutanvändaren. Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personlig information.


3. POLICYNS OMFATTNING

Denna integritetspolicy täcker vår behandling av information som samlas in av oss genom tjänsten som ägs och drivs av oss. Denna policy gäller inte för andra företag som inte är i vår direkta underkastelse, eller av personer som inte är anställda av oss, inte arbetar på uppdrag av oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare är bunden av avtalet.


4. INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Om du får Socialaverktygslådan distribuerat genom t.ex. din skola så har Socialaverktygslådan vissa grundläggande personuppgifter om dig i förväg. Dessa används för att ge elevhälsopersonalen möjlighet att få en överblick över de användare som finns i skolan. De används även för att kunna identifiera dig när du skapar ditt konto för att ge dig rätt organisationstillhörighet.

Följande uppgifter finns inlagda i förväg:

  • E-postadress (skolmejl)
  • Förnamn och efternamn
  • Klass och årskurs (om tillgängligt)
  • Kön (om tillgängligt)

Du kan frivilligt lämna ifrån dig av personlig information, dock kommer Socialaverktygslådan aldrig behandla denna information för att identifiera din person. Undantag från detta görs vid fall av ’oro’ där du kan komma att identifieras för att Socialaverktygslådan enligt lag ska kunna kontakta räddningstjänst eller skolkurator. Det finns undantag från denna regel om utlämning av uppgifter, till exempel när du och den kurator du pratat med tillsammans kommit överens om att du behöver ytterligare stöd från myndigheter, till exempel socialtjänsten. Dina personuppgifter kan då behöva sparas och lämnas ut, så att vi kan se till att du får den hjälp du behöver. Vilka personuppgifter som då samlas in och sparas beror på situationen, men som sagt är det alltid du som bestämmer vilken information du vill dela med dig av. Din e-postadress är vad som identifierar dig i applikationen. Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, vara tillgängliga och för att förse dig med tjänster. Genom att använda vår tjänst och frivilligt förse oss med personuppgifter, samtycker du till insamling och behandling av information i enlighet med denna integritetspolicy. Huvudregeln är att vi har tystnadsplikt och den information som en användare eventuellt kan lämna ut är sekretessbelagd. Vi har i enlighet med 23 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och 29 kap. 14§ skollagen (2010:800) sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider. Tystnadsplikten bryts dock enligt lag i nedanstående fall. I enlighet med 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och 29 kap 13 § skollagen (2010:800) har skolkuratorer anmälningsskyldighet om det kommer till vår kännedom att ett barn far illa och blir därmed skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal – oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Om du fått tillgång till Socialaverktygslådan via din skola, är det skolkuratorn på skolan som avgör om det är denne eller Socialaverktygslådan som har anmälningsskyldighet. I de fall skolkuratorn sköter elevärendet, rapporterar Socialaverktygslådan till skolkuratorn.


5. LAGRING AV INFORMATION

Data lagras i Sverige och personuppgifter enligt förskrivna regler för säker hantering. Användaren samtycker till att Socialaverktygslådan lagrar information. Endast användaren kan samtycka till behandling av dennes personuppgifter. Vidare krävs att användaren förstår innebörden av samtycket för att det ska vara giltigt. Användaren har rätt till dataportabilitet, dvs. att föra över sina uppgifter till en annan tjänst. Användarens personuppgifter raderas när användaren avregistrerar sig från tjänsten, dock senast tre månader efter avregistrering. Konsekvensbedömning görs vid varje nytt datalagringstillfälle. För att se vilka personuppgifter som Socialaverktygslådan lagrar på användaren, kan användaren begära ett registerutdrag genom att kontakta Socialaverktygslådan. Registerutdraget kommer att skickas med brev till den adress som finns registrerad på användaren eller, om användaren begär detta särskilt, med e-post. Registerutdraget kommer att innehålla information om behandling av personuppgifter, ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och mottagarna eller kategorierna av mottagare av personuppgifterna.


6. SÄKERHET

Socialaverktygslådan vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda informationen som överförs från användaren till Socialaverktygslådan, samt för att skydda informationen från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Dock måste användaren vara medveten om att ingen säkerhetsåtgärd är 100 % säker. För att ytterligare förbättra säkerheten rekommenderar Socialaverktygslådan starkt användaren att välja ett säkert lösenord och inte dela detta med någon.


7. DELNING AV INFORMATION

Socialaverktygslådan delar inte användarens personuppgifter med tredje part, med undantag för de som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten, som beskrivet i denna integritetspolicy. Socialaverktygslådan säljer inte, hyr ut eller byter användarens personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Socialaverktygslådan kan dock dela aggregerad och icke-personlig information, som inte kan användas för att identifiera användaren, med tredje part för forskningsändamål.


8. COOKIES

Socialaverktygslådan använder inte cookies.


9. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Socialaverktygslådan förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Användaren kommer att meddelas om ändringarna genom information på Socialaverktygslådans webbplats eller genom direktkommunikation (t.ex. e-post). Användaren uppmanas att regelbundet granska denna integritetspolicy för att hålla sig informerad om hur Socialaverktygslådan skyddar användarens information.


10. KONTAKTA OSS

Om användaren har frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta Socialaverktygslådan genom att skicka ett e-postmeddelande till Kontakt@socialaverktygsladan.se.Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt.

Senast uppdaterad: